Disclaimer / Copyright Chauffeurstelefoon B.V.

Goedkope tarieven

Landelijke dekking

i

Aanvullend verzekerd

}

24/7 Bereikbaar

Disclaimer / Copyright

De informatie op deze website wordt door Chauffeurstelefoon met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Chauffeurstelefoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, alsmede de op de website gepubliceerde informatie. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De website van Chauffeurstelefoon bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Chauffeurstelefoon worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Chauffeurstelefoon. Chauffeurstelefoon geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Chauffeurstelefoon garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Chauffeurstelefoon en/of haar licentiegevers. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chauffeurstelefoon
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Chauffeurstelefoon slecht verdraagt met de naam en reputatie van Chauffeurstelefoon, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Chauffeurstelefoon is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Chauffeurstelefoon aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Chauffeurstelefoon of via de website van Chauffeurstelefoon.
Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Chauffeurstelefoon wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

Directiechauffeurs gezocht Breda, Antwerpen & Den Haag

Wij zijn met spoed op zoek naar gecertificeerde (CCV-1) directiechauffeurs in de regio Breda, Antwerpen & Den Haag